Správce osobních údajů

Název: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Kontaktní poštovní adresa: Na Budínku 80, 664 51 Kobylnice
Telefonní číslo: 544 224 827
Email: zs.kobylnice@atlas.cz
Elektronická adresa: https://skolakobylnice.cz
Ředitelka školy: RNDr. Michaela Bubíková
ID datové schránky: qgdmef9
IČO: 75023016

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ZŠ a MŠ Kobylnice zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Miroslava Poštolková, DSO Šlapanicko
Telefonní číslo: 533 304 213
Elektronická adresa: info@dsoslapanicko.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost – Osobní údaje jsou zpracovávány na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně.
 • Účelové omezení – Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.
 • Minimalizace údajů – Osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • Přesnost – Osobní údaje musí být přesné.
 • Omezení doby uložení – Dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo uchovávány pod dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem ZŠ a MŠ.
 • Integrita a důvěrnost – Technické a organizační zabezpečení osobních údajů.
 • Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem, musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.
 • Odpovědnost

Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákona, plnění smlouvy nebo na základě veřejného zájmu. V omezených případech poskytovatel osobních údajů (zákonný zástupce) uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů s uvedením konkrétního účelu. Tento souhlas může poskytovatel kdykoliv odvolat.

Práva poskytovatele osobních údajů

Pokud jsou školou zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZŠ a MŠ jsou nepřesné)
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste ZŠ a MŠ poskytli
 • podat stížnost u dozorového orgánu
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně os. údajů.)