Organizace provozu základní školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 nabízíme našim žákům možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole za následujících podmínek:

Zákonný zástupce žáka vyjádří zájem o docházku do školy.

Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení, které je k dispozici na webu školy (ZDE) a které předá žák při nástupu do školy. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny maximálně 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy podle počtu žáků, kteří se vrátí do školy.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den a jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Úplata za odpolední služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny  není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

Ranní družina není poskytována.

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si žák ukládá roušku vždy do sáčku.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

V Kobylnicích, 4.5.2020                                                                        RNDr. Michaela Bubíková